+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

Statut

Statutul Asociatiei Nationale a Internet Service Providerilor din Romania adoptat la 4.12.2000, modificat apoi prin Hotarari ale Adunarii Generale ale membrilor din 11.07.2003, 29.04.2004, 18.04.2013, 10.04.2014 și 12.06.2017.

 

Art.1 Se înființează Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România [prescurtat ANISP], denumită în continuare „Asociația”, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului Statut. Asociația este persoană juridică neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, putând să desfășoare activități cu caracter economico-lucrativ, inclusiv prin înființarea de societăți în care să aibă calitatea de asociat sau acționar.

Art.11  Lista membrilor Asociației este prezentată în Anexa prezentului Statut și este ținută în mod curent în Registrul Membrilor Asociației, aflat la sediul central, fiind actualizat permanent prin grija Directorului Executiv.

Art.2 Sediul Asociaţiei Naționale a Internet Service Providerilor din România conform Contractului de inchiriere nr 1/17.11.2000 este în Bucureşti, b-dul Natiunile Unite nr.1, bl. 108A, et.1, locatie C1, sector 5.

Sediul poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art.3 Durata de funcţionare este pe termen nedeterninat cu începere de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.4 Denumirea Asociaţiei este Asociatia Națională a Internet Service Providerilor din România (Dovadă privind disponibilitatea denumirii nr.2182 din 08.11.2000).

Asociația va putea folosi, după caz, atât denumirea completă cât și acronimul ”ANISP”.

Art.5 Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza prezentului statut şi a reglementărilor legale în vigoare.

Asociaţia este deschisă tuturor celor interesaţi ce desfasoară activităţi ce au legătură cu scopul asociaţiei.

Art.6 Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 24.000 lei, aport în numerar. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

CAPITOLUL II – Scopul şi Obiectivele Asociatiei

Art.7 Scopul principal al Asociației este reprezentarea, identificarea, promovarea, susținerea, protejarea și apărarea intereselor economice, profesionale, tehnice și juridice ale membrilor Asociației – furnizori de rețele și de servicii de comunicații electronice, inclusiv servicii online [Internet] – în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice naționale sau internaționale, precum și cu orice alte persoane fizice și/sau juridice, de drept privat sau public, în plan național și/sau internațional.

Asociația va sprijini organismele și instituțiile legal abilitate în promovarea unui cadru legislativ adecvat și coerent, în alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a rețelelor si serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet].

Art.8 Obiectivele pe care și le propune Asociația în vederea realizării scopului principal sunt următoarele:

a) colaborarea cu organismele legal abilitate pentru legiferarea și promovarea unui cadrului legislativ adecvat și coerent în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet] și alinierea acestora la standardele Uniunii Europene;

b) promovarea și sprijinirea, în condițiile legii, a transferului de cunoștințe, informații, experiențe și tehnologii referitoare la domeniul rețelelor si serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet];

c) stabilirea unei strategii comune, în conformitate cu cadrul legal existent, în negocierea cu operatorii și furnizorii de rețele si servicii de comunicații electronice, inclusiv servicii online [Internet], incluzând operatorii desemnați ca având putere semnificativă pe piață;

d) promovarea de soluții fiabile pentru integrarea rezultatelor cercetării științifice din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet], stimularea creativității și a inovațiilor din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet] și domeniul tehnologiei informației;

e) sprijinirea membrilor Asociației în dezvoltarea de proiecte comune [ex: obținerea dreptului de gestionare și atribuire a domeniilor și a claselor de adrese Internet în România, în condițiile legii];

f) stabilirea relațiilor de dialog cu autoritățile statului, precum și cu alte instituții sau entități juridice, naționale sau internaționale, în vederea elaborării și punerii în aplicare a legislației și a reglementarilor din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet];

g) elaborarea și promovarea unui cadru de auto-reglementare pentru stabilirea în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet] a unor seturi de reguli etice și comportamente de bună practică menite să conducă la creșterea încrederii utilizatorilor în calitatea serviciilor furnizate;

h) colaborarea cu instituțiile abilitate în elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet];

i) interconectarea rețelelor de comunicații electronice;

j) promovarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea unei dezvoltări continue a serviciilor din domeniul comunicațiilor electronice, în vederea satisfacerii cerințelor utilizatorilor;

k) proiectarea, implementarea și administrarea, în conformitate cu cadrul legal existent, de servicii de interes pentru membrii Asociației şi pentru utilizatorii serviciilor de comunicații electronice, inclusiv prin accesarea de fonduri sau programe europene;

l) promovarea și realizarea unor sisteme alternative de rezolvare a disputelor în domeniile rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet] și serviciilor societății informaționale, fără ca acestea să fie realizate în scopul obținerii de profit;

m) reprezentarea, protejarea și apărarea intereselor economice, profesionale, tehnice și juridice ale membrilor Asociației, indiferent de caracterul contencios sau necontencios al demersului.

Art.9 Activitățile și mijloacele de acțiune pentru realizarea scopului și obiectivelor sunt:

a) proiectarea, realizarea și exploatarea unei rețele de interconectare a rețelelor de comunicații electronice;

b) promovarea proiectelor de finanțare și administrare a rețelei naționale de interconectare realizată prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;

c) susținerea activităților de promovare a imaginii rețelei de interconectare realizate;

d) participarea la acțiuni naționale și internaționale [seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activități de cercetare științifică, editarea de publicații științifice periodice, etc.] în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet], sau tehnologiei informației, inclusiv în scopul reprezentării industriei de profil din Romania;

e) afilierea la alte organisme naționale și/sau internaționale similare;

f) popularizarea rezultatelor cercetărilor și acțiunilor Asociației prin toate mijloacele mass-media, editarea, tipărirea și difuzarea de cărți, reviste, rapoarte, monografii, recomandări, studii și alte tipuri de publicații şi lucrări de specialitate;

g) formarea, întreținerea și exploatarea unui centru de documentare, informare și difuzare a informațiilor și produselor care sunt în legătura cu scopul Asociației;

h) constituirea și acordarea – eventual, în colaborare cu alte organizații – de premii, burse și stimulente pentru realizări deosebite, conexe scopului Asociației;

i) promovarea și sprijinirea dezvoltării unui sistem modern de comunicare între membrii Asociației, în beneficiul acestora, pentru difuzarea și diseminarea informațiilor și cunoștințelor referitoare la domeniile de interes ale acestora;

j) promovarea și sprijinirea dezvoltării unui sistem modern de comunicare cu utilizatorii de rețele și servicii de comunicații electronice, inclusiv servicii online [Internet], pentru formarea și informarea acestora, precum și difuzarea și diseminarea informațiilor și cunoștințelor prin diferite canale de dialog [forumuri de discuții etc.];

k) elaborarea de studii si cercetări specifice domeniului de interes al Asociației;

l) elaborarea de proiecte de interes general atât pentru membrii Asociației, cât și pentru utilizatorii rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv serviciilor online [Internet] și finalizarea lor prin atragerea de fonduri din afara Asociației, inclusiv fonduri europene;

m) organizarea în cadrul Asociației a unor servicii de conciliere, mediere și arbitraj în domeniile de interes ale Asociației, fără ca acestea sa fie realizate in scopul obținerii de profit;

n) elaborarea de programe de acțiune și întreprinderea tuturor demersurilor legale și statutare pentru asigurarea reprezentării, protejării și apărării intereselor membrilor săi;

o) acționarea, pe cale amiabilă sau în justiție, în vederea combaterii oricărei atingeri aduse drepturilor sau intereselor membrilor săi și activităților profesionale ale acestora;

p) organizarea şi desfăşurarea de activități de instruire şi formare profesională a adulților conform CAEN 8559, în domeniul electrotehnică, automatică, electronică, telecomunicații, informatică / tehnologia informației. În acest scop se vor realiza acțiuni de autorizare a programelor de formare aferente domeniului, acțiuni de organizare a programelor de formare acțiuni de susținere propriu-zisă a programelor de formare profesională aferente domeniului precum şi evaluarea şi certificarea competențelor obținute de către participanți;

q) organizarea şi desfăşurarea de activități de instruire şi formare a copiilor si tineretului in domeniul serviciilor de comunicații electronice si a activităților derulate in mediul online, cursuri de operare/programare/dezvoltare aplicații şi soluții hardware şi software pentru mediul online şi industria de comunicații electronice, cursuri de bune practici şi legislație privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online şi industria de comunicații electronice, criminalitate informatică, cyber security, protecția drepturilor minorului, protecția dreptului la propria imagine şi la viață privată în mediul online şi industria de comunicații electronice, protecția datelor cu caracter personal în mediul online şi industria de comunicații electronice, precum şi evaluarea şi certificarea competențelor obținute de către participanți.

Art.10 Asociaţia poate avea filiale sau sucursale, în ţară sau străinatate pe baza legislaţiei în vigoare şi a acestui Statut.

CAPITOLUL III – Membrii Asociatiei. Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru. Drepturi si obligatii

Art.11 În cadrul Asociației sunt următoarele categorii de membri, din țară și străinătate:

1. Membri de onoare: personalități marcante ale vieții științifice, tehnice, culturale etc., din toate domeniile de activitate, care își exprimă sprijinul și solidaritatea cu scopul și obiectivele Asociației și consimt să ofere Asociației prestigiul numelui lor.

Membri de onoare se propun de către Consiliul Director sau de către Adunarea Generală.

Membri de onoare sunt exceptați de la plata cotizației și nu au drept de vot în Adunarea Generală.

2. Membri: persoane juridice care activează în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv a serviciilor online [Internet], recunosc statutul Asociației, își plătesc contribuțiile bănești stabilite de către Consiliul Director, contribuie activ la desfășurarea acțiunilor inițiate de către Asociație și funcționează conform legilor în vigoare.

3. Membri afiliați: persoane juridice care sprijină Asociația în realizarea scopului său.

Membri afiliați pot participa la activitățile Asociației.

Membri afiliați nu au drept de vot în Adunarea Generală.

Art.12 Înscrierea membrilor se face pe bază de cerere de înscriere adresată Președintelui Asociației. Admiterea de noi membri se aprobă de către Consiliul Director și se validează de către Adunarea Generală. Membrii plătesc o cotizație lunară stabilită prin hotărârea Consiliului Director.

La intrarea în Asociație, un membru nou își însușește Statutul și actele anterior elaborate și contribuie la patrimoniul Asociației cu echivalentul taxei de înscriere stabilit de Consiliul Director.

Evidența membrilor Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România este ținută în Registrul Membrilor Asociației, aflat la sediul central și actualizat permanent prin grija Directorului Executiv.

Art.121 Calitatea de membru al Asociatiei poate fi transmisa numai în conditii justificate si cu acordul expres al Consiliului Director în acest sens.

Art.122 Reprezentarea membrilor Asociației

(1) Membrii Asociației vor fi reprezentați la Adunările Generale sau în organele de conducere ale acesteia printr-o persoană fizică, desemnată de către organele de conducere ale persoanei juridice membră a Asociației.

(2) Reprezentantul desemnat de către persoana juridică membră a Asociației ia parte la ședințele Adunărilor Generale și ale celorlalte organe de conducere ale Asociației și votează cu puteri depline în numele persoanei juridice pe care o reprezintă.

(3) Reprezentantul unei persoane juridice membră a Asociației, aleasă în organele de conducere ale Asociației și care pe parcursul exercitării funcției își pierde calitatea de reprezentant al acelei persoane juridice, va fi decăzut din dreptul de a ocupa funcția ce îi revine persoanei juridice în cadrul Asociației. Aceeași sancțiune se aplică reprezentantului persoanei juridice care își pierde calitatea de membru al Asociației. Prevederile prezentului alineat nu sunt opozabile Președintelui Asociației.

(4) Pentru ocuparea funcției vacante societatea membră a Asociației își va desemna un nou reprezentant.

(5) Funcția vacantă din Consiliul Director apărută ca urmare a pierderii calității de membru a persoanei juridice se va ocupa prin alegere în cadrul proximei Adunări Generale.

Art.13 Drepturile membrilor asociaţiei.

a) să participe la activităţile asociaţiei;

b) sa beneficieze, fara discriminare, de rezultatele activitatilor Asociatiei;

c) să aleagă organele asociaţiei, direct sau prin reprezentare, şi să facă parte din ele;

d) să fie informaţi şi sã-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă privitoare la asociație;

e) să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamații la orice nivel al asociației și să primească răspuns;

f) să colaboreze la publicaţiile asociaţiei;

g) să beneficieze de reduceri de preț sau gratuități la publicațiile şi lucrările elaborate de Asociație si sa beneficieze, la tarife preferențiale, de celelalte servicii oferite de către Asociație;

h) să folosească baza materială a asociaţiei în scopul pentru care a fost creată;

i) să utilizaze mijloacele de documentare şi de informare ale asociaţiei, să beneficieze de condiţiile create de aceasta pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe şi competente în mediul comunicatiilor electronice (inclusiv Internet);

j) să poată înscrie în documentele lor mențiunea „membru al ANISP”;

k) sa poată renunța oricând la calitatea de membru;

l) sa poată solicita schimbarea categoriei de membru;

m) membri Asociației care nu au fost aleși în Consiliul Director pot să asiste la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot.

Art.14 Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) să respecte Statutul şi regulamentele interne de funcţionare a asociaţiei;

b) să contribuie activ la desfăşurarea acţiunilor propuse şi organizate de asociaţie, la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia;

c) să plătească la timp cotizația stabilită de către Consiliul Director al Asociației și celelalte contribuții bănești;

d) să nu angajeze asociația în nici o activitate fără a avea mandat în acest sens ;

e) sa respecte hotărârile luate în cadrul Asociației ;

f) să pună la dispoziția Asociației datele sale personale în formă actualizată, ori de cate ori intervin modificări;

g) sa sustina interesele si activitatile desfasurate de Asociatie si sa nu intreprinda nimic prin care ar putea afecta scopul si prestigiul acesteia ;

h) în caz de conflict între membrii, în legătură cu calitatea de membru al Asociației, aceștia sunt obligați să încerce soluționarea diferendului dintre ei pe cale amiabilă, putând ulterior să apeleze la medierea Președintelui Asociației, înainte de a apela la mijloace mass-media, la intervenția autorităților cu atribuții jurisdicționale, sau la instanțele judecătorești.

Art.15 Suspendarea calității de membru

Calitatea de membru al Asociației poate fi suspendata în următoarele cazuri:

a) dacă membrul Asociației nu și-a achitat cotizația lunară stabilită de către Consiliul Director, timp de 3 luni consecutive;

b) dacă membrul Asociației are o conduita greșită fata de Asociație, pana la soluționarea cauzei;

c) in alte situații in care se aduce atingere intereselor Asociației sau reprezentativității sale.

Suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei se decide de către Consiliul Director si determina pierderea de către membrul suspendat a tuturor drepturilor si facilităților de care beneficiază ca urmare a calității de membru in cadrul Asociației, pentru o perioada ce nu poate depăși un termen de 6 luni.

Consiliul Director va revoca măsura suspendării calității de membru, daca motivele care au determinat luarea acesteia au dispărut.

Art.16 Pierderea calității de membru are loc in următoarele situații :

1. prin retragerea la cerere, care este oricând la latitudinea oricărui membru și se face printr-o declarație scrisă adresată Președintelui Asociației și adusă la cunoștința Consiliului Director;

2. prin dizolvarea persoanei juridice membră a Asociației;

3. prin fuzionarea/absorbția a două societăți membre, caz în care persoana juridică absorbită pierde calitatea de membru al Asociației;

4. prin excluderea de către Consiliul Director, în următoarele situații:

i. producerea de prejudicii morale sau materiale Asociației prin activitatea proprie desfășurată;

ii. angajarea respectivei persoane juridice în acțiuni ce contravin scopului Asociației ori sunt contrare legii și ordinii de drept;

iii. încălcarea gravă sau repetată a Statutului Asociației ori a regulamentelor acesteia;

iv. după o perioadă de suspendare, dacă motivele pentru care a fost suspendat persistă.

Decizia Consiliului Director se validează de către Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV – Organizarea Conducerea si Controlul Asociatiei

Art.17 Asociaţia, prin decizie a Adunării Generale sau a Consiliului Director, după caz, poate infiinţa următoarele tipuri de unităţi structurale, care sunt în legătura cu scopul şi obiectivele acesteia:

– filialele sau sucursalele, în ţară sau în străinatate, cu acelaşi Statut ca al asociaţiei (cu respectarea prevederilor şi procedurilor legislatiei in vigoare);

– consilii, comisii şi comitete organizate pe domenii, probleme şi activităţi de profil;

– laboratoare, centre, unităţi pilot, centre de excelenţă, de specializare şi perfecţionare profesională;

– laboratoare, centre de studii, expertiză şi consultanţă;

– unităţi proprii de deservire: editură, tipografie, bibliotecă, laboratoare, centre de servicii informatice, centru de informare şi documentare, etc.

Art.18 Organele Asociatiei sunt urmatoarele:

1. Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei;

2. Consiliul Director;

3. Presedintele;

4. Comisia de cenzori.

Art.19 Hotărârile organelor asociaţiei luate în conformitate cu prevederile Statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii săi şi pentru toate unităţile structurale ale asociaţiei.

Art.20 Adunarea Generală este organul colectiv de conducere al Asociaţie.

Adunarea Generală se compune din toate categoriile de membri ai asociaţiei, reprezentaţi fiecare de către o persoana fizica. Mandatul de reprezentare se dă în scris pentru ședința la care participă reprezentantul sau pe o perioadă determinată.

Calitatea de reprezentant încetează de drept la data la care persoana juridică membră a Asociatiei pierde aceasta calitate.

Adunarea Generala se întruneşte la convocarea Preşedintelui Asociaţiei în şedinte ordinare o dată pe an, sau în şedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie, pe baza unei solicitări, scrisă şi motivată, a Consiliului Director sau a cel putin 30% din numarul total al membrilor Asociaţiei.

Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 5 zile lucratoare înaintea datei fixate, pe baza de convocator, transmis, cu confirmare de primire, pe caile de comunicare uzuale ale Asociatiei, care va cuprinde locul, data, ordinea de zi. Convocarea va fi însotita, dupa caz si în masura posibilitatilor, de materialele ce vor fi supuse analizei si aprobării Adunării Generale a Asociatiei.

Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi cel putin 1/2 din numărul total al membrilor cu drept de vot, prin reprezentanţi desemnaţi de aceştia. În caz de nerealizare a cvorumului, la a doua convocare în termen de 14 zile Adunarea Generala se consideră statutar întrunită cu prezenţa a cel putin 1/3 din totalul membrilor Asociaţiei, iar la treia convocare în termen de 7 zile de la a doua convocare este valabila indiferent de numarul participantilor.

Hotararile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Modalitatea de votare se stabileste de la caz de la caz de catre Adunarea Generala.

Art.21 Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) aprobă statutul Asociaţiei;

b) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;

c) alege şi revocă membrii Consililui Director, precum si pe Presedinte;

d) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli si bilantul contabil anual;

e) aprobă plafonul valoric al actelor ce pot fi încheiate de Presedinte numai cu aprobarea prealabilă a Consilului Director

f) aprobă structura organizatorică a Asociatiei;

g) acordă descărcarea de gestiune Consiliului Director;

h) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

i) alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori şi stabileste indemnizatia acestora;

j) decide înfiinţarea unor societăţi comerciale sau participarea la capitalul social al altor societati comerciale. Dividendele obţinute din aceste participari vor fi folosite în îndeplinirea scopului Asociaţiei.

k) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, stabilind prin aceeaşi hotărâre destinaţia bunurilor rămase după lichidare, cu respectarea legii şi a prezentului statut;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

m) aprobă componența Registrului Membrilor Asociației.

Art.211 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care, prin reprezentanții lor, nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.212 (1) Ședințele Adunării Generale a Asociației sunt conduse de către Președintele Asociației sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre Vicepreședinți.

(2) Pentru întocmirea procesului-verbal de ședință Adunarea Generala va alege un secretariat format din doua persoane.

(3) După caz, Adunarea Generala va alege si organe ad-hoc de lucru.

(4) La sfârșitul ședinței procesul-verbal de ședință va fi semnat de către conducătorul ședinței și secretariat.

Art.22 Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei, punând în executare hotărârile Adunării Generale.

Consiliul Director este format din 11 membri, din care un presedinte si trei vicepresedinti. Membrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala a Asociatilor, pe baza candidaturii depuse sau prin propunere facuta de catre alt membru si acceptata de candidat, prin calificare in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute, în baza Regulamentului de alegeri aprobat de Adunarea Generala.

Mandatul Consiliului Director este pe o perioada de 2 ani.

Presedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.

Consiliul Director se întruneşte în şedinte ordinare o dată pe lună si în sedinte extraordinare la solicitarea Presedintelui sau a 1/3 din membrii sai.

Sedinţele Consiliului Director se ţin în prezenţa a cel puţin 6 dintre membrii Consiliului.

Consiliul Director ia hotarari cu majoritate simplă a membrilor prezenţi, prin vot deschis.

Aplicarea deciziilor Consiliului Director şi desfăşurarea activităţilor curente ale Asociaţiei se asigură de către Directorul Executiv.

Membrii Consiliului Director pot mandata, prin împuternicire, un delegat care sa ii înlocuiască in cadrul ședințelor la care nu se pot prezenta.

Art.23 Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) alege și revocă Vicepreședinții Consiliului Director;

b) asigură și urmărește aplicarea prevederilor Statutului, a regulamentelor interne de funcționare ale Asociației, precum și a hotărârilor Adunării Generale;

c) analizează problemele legate de activitățile curente ale Asociației, adoptă hotărâri și ia măsuri adecvate în conformitate cu Statutul Asociației;

d) propune spre aprobare Adunării Generale planul anual de activitate, bugetul anual de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil anual;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiile bugetare curente;

f) desemnează persoanele cu drept de semnătură în bancă;

g) propune regulamentul de organizare şi funcționare al Asociației, urmărește aplicarea acestuia cu respectarea prevederilor Statutului;

h) analizează şi avizează modificările sau completările la Statutul Asociației, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;

i) aprobă admiterea de noi membri în Asociație;

j) acorda calitatea de membru de onoare al Asociației;

k) decide asupra modului de funcționare şi organizare al entităților structurale ale Asociației, precum şi asupra raporturilor dintre acestea şi Asociație;

l) aprobă mandatele pentru delegații Asociației care participă la reuniuni interne şi internaționale;

m) desemnează Directorul Executiv al Asociației şi îl împuternicește să execute acțiunile ce îi revin conform regulamentelor interne de funcționare şi celorlalte documente ale Asociației;

n) aprobă schimbarea sediului;

o) dispune suspendarea calității de membru, respectiv excluderea din Asociație;

p) aprobă transmiterea calității de membru al Asociației;

q) aprobă afilierea Asociației la alte structuri asociative.

r) aprobă angajarea patrimonială şi reprezentarea Asociației de către Președinte

Art.231 Mandatul in Consiliul Director încetează în următoarele situații:

a) împlinirea termenului aferent mandatului, sau revocarea acestuia de către persoana juridică;

b) pierderea calității de membru al Asociației de către persoana juridică. Această prevedere nu se aplică în cazul Președintelui Asociației, care este şi Președinte al Consiliului Director;

c) pierderea calității de membru al Asociației a persoanei juridice al cărui reprezentant este, cu excepția Președintelui;

d) în situatia în care se înregistreaza 3 absente consecutive de la sedintele Consiliului sau 5 absente în cadrul aceluiasi an calendaristic.

Art.232 Președintele Asociației

(1) Președintele Asociației este ales dintre membri cu drept de vot, fie pe baza candidaturilor depuse, fie pe baza propunerilor făcute de către membri Asociației în cadrul Adunării Generale de alegeri.

(2) Candidaturile pentru funcția de Președinte şi programul pe care îl propune candidatul, împreună cu nominalizarea împuternicitului persoanei juridice care candidează pentru funcția de Președinte pot fi depuse cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de Adunarea Generală de alegeri, la secretariatul Asociației.

(3) Președintele Asociației este ales prin vot secret, cu majoritatea simplă a voturilor corect exprimate de către membri cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală de alegeri.

(4) Președintele Asociației este în mod automat şi Președinte al Consiliului Director.

(5) Durata mandatului Președintelui este de 2 ani, același membru putând candida pentru un număr nelimitat de mandate.

(6) Președintele poate delega către un Vicepreședinte prerogativele funcției sale pentru o perioadă care nu poate depăși 6 luni.

(7) În cazul vacanței funcției de Președinte pentru o perioadă mai mică de 6 luni consecutive, Consiliul Director mandatează unul dintre Vicepreședinți să îndeplinească interimar funcția de Președinte.

(8) În cazul vacanței funcției pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară pentru alegerea unui nou Președinte. Adunarea se convoacă la solicitarea a cel puțin 50% dintre membri Consiliului Director, sau cel puțin 30% dintre membri cu drept de vot ai Asociației.

Art.24 Presedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Adunării Generale şi prezidează Consiliul Director;

b) controlează activitatea Directorului Executiv;

c) angajează patrimonial Asociația în relațiile cu terții;

d) poate delega responsabilităţile sale unuia dintre vicepreşedinţi;

e) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu organismele guvernamentale şi cu celelalte organizaţii din ţară şi din străinatate, angajează juridic Asociaţia în raporturile cu terţii;

f) are vot decisiv în caz de balotaj la şedinţele Consiliului Director.

Art.25 Vicepreședinții sunt în număr de trei, fiind aleși de către membrii Consiliului Director, dintre aceștia, cu majoritate simplă de voturi.

Vicepreședinții îndeplinesc sarcinile ce le sunt atribuite de către Consiliul Director. În cazul în care funcția de Președinte nu poate fi exercitată de către împuternicitul desemnat de persoana juridică aleasa de Adunarea Generală, Vicepreședinții numesc pe unul dintre ei să asigure pentru o perioada determinată de maximum 6 luni îndeplinirea acestei funcții.

Art.26 Directorul Executiv

(1) Directorul Executiv asigură desfășurarea activităților curente ale Asociației și realizează sarcinile ce îi revin din regulamentele de funcționare și alte documente ale Asociației.

(2) Directorul Executiv propune Consiliului Director spre aprobare programul activităților curente, inclusiv cele cu conținut economic și schema de personal salariat a Asociației.

(3) Atribuțiile Directorului Executiv sunt următoarele :

a) asigură organizarea și desfășurarea reuniunilor Asociației, inclusiv a Adunărilor Generale;

b) participă fără drept de vot la ședințele Consiliului Director, căruia îi prezintă periodic rapoarte de activitate;

c) asigură angajarea, respectiv demiterea personalului Asociației, în condițiile legii și cu aprobarea Consiliului Director; stabilește remunerația personalului angajat în limita bugetului aprobat de Consiliul Director;

d) coordonează și răspunde de personalul angajat al Asociației, care se află în subordinea sa;

e) în exercitarea atribuțiilor sale poate face apel la servicii ale terților, persoane fizice și juridice, în limitele aprobate de Consiliul Director;

f) semnează documentele financiar-contabile curente ale Asociației, în limitele bugetului curent stabilit de Consiliul Director;

g) reprezintă Asociația în relațiile curente cu terții.

Art.27 Comisia de Cenzori este organul de control financiar intern al Asociaţiei.

Este constituită din una-trei persoane, dintre care una cu funcţie de Preşedinte.

Este aleasă de Adunarea Generală pentru o perioadă de doi ani.

Se întruneste ori de câte ori este nevoie şi execută controale la orice nivel în cadrul Asociaţiei ori de câte ori consideră necesar.

Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) Verifică legalitatea operaţiunilor financiar-contabile, legalitatea surselor de venituri, transparenţa operaţiunilor şi situatiilor financiare;

b) Elaborează norme unice de verificare a gestiunii Asociaţiei, valabile pentru toate filialele, sucursalele şi unităţile create de Asociaţie;

c) Intocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale ;

d) Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite expres de Adunarea Generală.

Membrii comisiei pot participa, fară drept de vot, la şedinţele Consiliului Director.

Pentru situatia în care numarul membrilor nu este mai mare de 100, atributiile comisiei de cenzori sunt îndeplinite de către un singur cenzor.

CAPITOLUL V – Patrimoniul Asociatiei

Art.28 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 24.000 lei şi este constituit din numerar depus de asociaţii fondatori. El poate fi majorat prin donaţii, contribuţii, sponsorizări şi alte surse de venituri prevăzute de prezentul Statut şi de lege. Patrimoniul Asociației este alcătuit din bunuri materiale și sume de bani, precum şi din obligațiile aferente acestora.

Membrii Asociației care își pierd calitatea de membru nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile acesteia si nici pe acela de a ridica pretenții asupra taxelor de înscriere, cotizațiilor sau altor eventuale contribuții bănești sau materiale realizate de către Asociație.

Art.29 Veniturile Asociatiei provin din:

a) cotizaţiile lunare ale membrilor, al căror cuantum este stabilit de Consiliul Director;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie sau la care participă, dacă este cazul;

d) venituri realizate din activităţi economice directe, după plata tuturor contribuţiilor legale obligatorii;

e) taxe de înscriere ale noilor membri ;

f) veniturile provenite din activitatea desfaşurata de Asociaţie, prin membrii săi, pe bază de convenţie sau contract, care sunt în legatură cu scopul Asociaţiei;

g) abonamentele, vânzarea şi difuzarea publicaţiilor Asociaţiei şi a altor lucrări realizate de membrii Asociaţiei,

h) donaţii, subvenţii, sponsorizări, depuneri, vărsaminte etc., în lei sau în valută, efectuate de persoane fizice sau juridice, publice sau private, laice şi religioase, din ţară şi din străinătate;

i) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

j) credite, împrumuturi, investiţii în bunuri mobiliare şi imobiliare, depozite bancare, drepturi de proprietate şi orice alte surse de venituri care nu contravin Statului Asociaţiei şi legislatiei în vigoare;

k) alte venituri prevăzute de lege.

Art.30 Exerciţiul financiar al Asociaţiei corespunde anului calendaristic.

Primul an financiar începe de la data înscrierii Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.31 Nivelul Cotizației și al celorlalte contribuții bănești se stabilește de către Consiliul Director.

Art.32 Mărimea donatiilor, subvenţiilor, cotizaţiilor, vărsamintelor şi al celorlalte transmiteri în numerar sau în natura nu crează drepturi suplimentare autorilor acestora.

Art.33 Sumele de bani, bunurile mobiliare şi imobiliare, precum şi alte valori care sunt depuse în contul Asociaţiei sau sunt preluate de aceasta vor fi considerate mijloace de majorarea a patrimoniului Asociaţiei şi fac parte din patrimoniul acesteia.

Art.34 Funcțiile și posturile din cadrul organelor Asociației nu sunt remunerate, cu excepția personalului angajat, a Directorului Executiv și a cenzorilor.

CAPITOLUL VI – Dispoziţii Finale

Art.35 Asociaţia are cont la bancă, ştampile, sigle şi insigne proprii.

Art.36 Filialele, sucursalele şi celelalte unităţi structurale pot avea cont la bancă sau CEC, stampilă proprie în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare.

Art.37 În perioada dintre Adunările Generale ale Asociaţiei, intrepretarea articolelor din Statut se face de către Consiliul Director care aduce la cunoştinţă, în scris, precizările necesare.

Art.38 Personalitatea juridică a Asociatiei înceteaza în urmatoarele situatii:

– în cazurile expres prevăzute de lege;

– când numărul asociaţilor a scăzut sub 7 membrii.

Art.39 Lichidarea patrimoniului Asociaţiei se face de către Comisia desemnată de Adunarea Generală, potrivit normelor legale imperative, activul fiind destinat lichidarii creditelor, iar excedentul va fi transmis altor persoane juridice de drept public sau privat care au drept scop principal promovarea şi susţinerea industriei Internet în România, persoane stabilite de Adunarea Generală prin hotărârea de dizolvare.

Art.40 Componenţa nominală a primului Consiliu Director şi a primei Comisii de Cenzori sunt stabilite prin Actul Constitutiv al Asociaţiei.

Art.41 Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Constitutivă a Membrilor Asociaţiei, întrunită la Bucureşti în data de 08.11.2000

Art.42 Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legii.