+4021 316 1033
contact[at]anisp[dot]ro

Scrisoare deschisă ANISP relativ la proiectul legislativ de modificare a guvernanței ANCOM

SCRISOARE DESCHISĂ
adresată Excelenței sale domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României

Spre știință:

ANCOM – persoanelor interesate

Comisia Europeană, Directoratul General pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie (DG-CONNECT) – Domnului Roberto Viola, Director-General

Domnule Președinte al României,

ANISP, cea mai veche şi reprezentativă asociație profesională a furnizorilor de rețele şi servicii de comunicații electronice din Romania, a luat act cu profundă consternare despre tentativa aproape reușită de deturnare a actului decizional din cadrul ANCOM – unica autoritate autonomă pentru administrare şi reglementare a piețelor de comunicații electronice şi servicii poștale din țara noastră.

Orchestrată de către un grup de 6 deputați în timpul sesiunii extraordinare parlamentare din luna august a acestui an, profitând de faptul că majoritatea firmelor care activează pe piața de comunicații electronice erau în vacanță, inițiativa legislativă ce urmarea schimbarea modelului de guvernanță al ANCOM a fost aprobată de către Parlamentul României în procedură de urgență (?!), fără desfăşurarea vreunei consultări publice prealabile, așa cum impune Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică.

Proiectul de lege astfel aprobat şi intitulat „propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații”, în ciuda faptului că a primit „Aviz NEGATIV” din partea Consiliului Economic şi Social (nota bene), a fost totuși trimis spre promulgare de către Senatul României (camera decizională) purtând numărul L562/2020.

Dorim să subliniem de la bun început faptul că, prin modificările pe care le aduce sistemului de conducere şi de luare a deciziei în cadrul ANCOM, proiectul de lege sus-menționat încalcă nu doar principiile şi bunele practici de funcționare ale Uniunii Europene din care şi Romania face parte, dar încalcă chiar şi legislația comunitară din domeniul comunicațiilor electronice.
Principalele modificări aduse modelului de guvernanță al ANCOM, criticate de noi, sunt:

  • cei 4 membri numiți în Comitetul de reglementare pot fi membri ai partidelor politice [interdicția de la art. 112 alin.(5) lit.e) din proiectul de lege se referă doar la președinte şi cei doi vicepreședinți];
  • președintele şi vicepreședinții ANCOM nu mai trebuie să fie specialiști în comunicații electronice, pentru numire fiind suficient doar să aibă „o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul comunicațiilor, în domeniul științelor inginerești, în domeniul economic, juridic sau în alte domenii ale științelor sociale” [art. 112 alin.(5) lit.a) din proiectul de lege];
  • toți cei 7 membri numiți în Comitetul de reglementare (deci, inclusiv președintele şi vicepreședinții ANCOM) pot să nu aibă studii superioare de lunga durată, sintagma „o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul…” conținută de art. 112 alin.(5) lit.a) din proiectul de lege necerând în mod explicit şi cerința studiilor universitare finalizate cu diploma de licență, ci doar „experiența în domeniu”.

Aceste propuneri legislative de modificare a actualului sistem de organizare şi luare a deciziilor din cadrul ANCOM, contravin însă în mod flagrant prevederilor Directivei 2009/140/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind realizarea unui Cadru General privind Comunicațiile Electronice :

”Independența autorităților naționale de reglementare ar trebui întărită pentru a asigura o aplicare mai eficientă a cadrului de reglementare și pentru a spori autoritatea și gradul de previzibilitate al deciziilor acestora. În acest scop, ar trebui prevăzute dispoziții exprese în dreptul național pentru a se asigura faptul că, în exercitarea atribuțiilor sale, o autoritate națională de reglementare responsabilă pentru reglementarea ex ante a pieței sau pentru soluționarea diferendelor dintre întreprinderi este protejată de intervenții externe sau de presiuni politice de natură să pună în pericol evaluarea independentă a chestiunilor înaintate acesteia. O astfel de influență din exterior face ca un organism național legislativ să fie nepotrivit pentru a acționa în calitate de autoritate națională de reglementare în temeiul cadrului de reglementare. În acest scop, ar trebui să fie stabilite în prealabil normele privind motivele revocării din funcție a conducătorului autorității naționale de reglementare pentru a înlătura orice îndoială rezonabilă legată de neutralitatea respectivei autorități și de inflexibilitatea acesteia faţă de factorii externi. Este important ca autoritățile naționale de reglementare responsabile pentru reglementarea ex ante a pieței să beneficieze de propriul lor buget pentru a putea, în special, să recruteze personal suficient și calificat. Pentru garantarea transparenței, bugetul ar trebui publicat anual.” [Considerentul #13]

”Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute in alineatele (4) si (5), autoritățile naționale de reglementare responsabile de reglementarea ex ante a pieței sau de soluționarea litigiilor dintre întreprinderi in conformitate cu articolul 20 sau 21 din prezenta directiva acționează independent și nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni de la un alt organism în legătură cu îndeplinirea acestor sarcini care le revin în temeiul normelor de drept intern care pun în aplicare normele comunitare.” [Pct. 3, lit.(b) 3a)].

Nu în ultimul rând, propunerile legislative în cauză vor îngreuna mecanismele de luare a deciziilor și vor greva bugetul ANCOM, favorizând însă clasa politică – care va putea desemna noi membri în posturi bine remunerate din banii contribuabililor – lucru evident din viteza cu care proiectul a fost adoptat de Parlament, spre deosebire de proiectele legislative cu adevărat necesare, care trenează ani de zile.

Având în vedere toate cele de mai sus, dar şi criticile formulate faţă de acest proiect de lege de către Consiliul Economic şi Social în Avizul negativ nr.7903 din data de 27.08.2020 (la care achiesăm fără rezerve):

  • propunerea legislativă nu reușește să aducă suficiente argumente în favoarea înființării noului comitet de reglementare, atribuțiile stabilite pentru acesta putând fi îndeplinite de structurile deja existente în cadrul ANCOM. Argumentul conform căruia se aliniază conducerea ANCOM din punct de vedere al numirii și al conducerii la alte organisme, respectiv Agenția de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu este însoțit de o fundamentare obiectivă care să releve necesitatea creării Comitetului de reglementare al ANCOM;
  • expunerea de motive nu oferă o justificare temeinică pentru creșterea numărului de funcții, prin crearea noului comitet;
  • salariile personalului de conducere ar trebui raportate la salariul mediu pe economie, și nu la cel mediu pe instituție, în vederea evitării unor posibile conflicte de interese;
  • eliminarea criteriului referitor la neapartenența la un partid politic pentru membri simpli ai comitetului, numirea și revocarea Comitetului de reglementare de către Parlament, este posibil să ducă la încercări de politizare a comitetului, precum și la o ingerință nedorită a politicului în activitatea comitetului;
  • eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea studiilor superioare, precum și a experienței manageriale pentru conducerea ANCOM, este de natură să prejudicieze calitatea actului de management,


vă solicităm, domnule Președinte al României să nu promulgați proiectul de lege L562/2020 şi să îl retrimiteți la Parlament pentru reexaminare, precum și în general – să utilizați toate pârghiile legale aflate la dispoziția Președintelui României (incluzând controlul constituționalității) pentru a împiedica adoptarea unor asemenea prevederi cu impact negativ asupra ecosistemului de comunicații electronice.

Cu deosebita considerație,

Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România

Comments are closed.